Rozmiar tekstu: A A A

SPRAWY OBRONNE

I.                Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 t.j.  – Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
II.                Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152 – w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ranach powszechnego obowiązku obrony
Rozporządzenie określa ogólne zasady wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, przez prezydentów miast, zwanych dalej „organami administracji publicznej” a także przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne, obejmujące:
1.       tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;
2.       koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej i w województwach;
3.       współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
4.       zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
III.             Dz.U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
Rozporządzenie określa przygotowanie systemu kierowania, który obejmuje planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń a także w czasie wojny.
IV.              Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1555 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
Rozporządzenie określa współpracę pomiędzy organem samorządu terytorialnego a szpitalami wykonującymi zadania na rzecz obronności a w szczególności:
1.       planowania i realizacji zadań w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, działania lecznictwa otwartego, określenia minimalnych norm i wskaźników zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego, określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
2.       koordynowania planowania i realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1.
V.                 Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
Rozporządzenie określa zakres prowadzenia przez organy samorządu terytorialnego kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Kontrolę prowadzi się w jednostkach organizacyjnych, dla których organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz wobec przedsiębiorców realizujących zadania obronne, nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
VI.              Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218 w sprawie gotowości obronnej państwa
Rozporządzenie określa:
1.       stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzenia tych stanów;
2.       zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w określonych stanach i tryb ich realizacji;
3.       organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Stany gotowości obronnej państwa:
1.     stan stałej gotowości państwa (utrzymuje się w czasie pokoju);
2.     stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu (wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu);
3.     stan gotowości obronnej państwa czasu wojny (wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium kraju).
VII.           Dz.U. z 2009 r. Nr 106, poz. 883 zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Reklamowanie z urzędu obejmuje Prezydenta, Wiceprezydentów i radnych.
Reklamowanie na wniosek obejmuje pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego (przede wszystkim mężczyźni).
VIII.        Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
Rozporządzenie stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1.     w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2.     w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
Rozporządzenie stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
Rozporządzenie stosuje się również do:
1.     podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne;
2.     osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.  
IX.              Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 o stanie klęski żywiołowej
Rozporządzenie określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.  
X.                 Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 o ochronie informacji niejawnych
Rozporządzenie określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej „informacjami niejawnymi”, to jest zasady:
1.       klasyfikowania informacji niejawnych;
2.       organizowania ochrony informacji niejawnych;
3.       przetwarzania informacji niejawnych;
4.       postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio „postępowaniem administracyjnym” lub „kontrolnym postępowaniem sprawdzającym”;
5.       postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego”;
6.       organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
7.       ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
8.       stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.  
XI.              Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1049 w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Doręczenie kart powołania realizowane jest za pośrednictwem osób będących pracownikami Urzędu Miejskiego, przy czym upoważnienie do tego w pierwszej kolejności otrzymają pracownicy, którzy jednocześnie są wyznaczeni do pełnienia funkcji kurierów.
Rozplakatowywanie obwieszczeń na terenie miasta ma na celu poinformowanie żołnierzy rezerwy o powołaniu do czynnej służby wojskowej w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
XII.           Dz.U. z 2009 r. Nr 192, poz. 1489 zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
XIII.        Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Rozporządzenie określa:
1.       warunki i tryb planowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, przez organy samorządu terytorialnego;
2.       warunki i tryb finansowania zadań obronnych;
3.       sposób nakładania zadań obronnych oraz właściwość organów w tych sprawach.  
XIV.         Dz.U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1426 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
XV.            Dz.U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie określa:
1.       tryb i zakres planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych, przeznaczania do tych świadczeń i zwalniania z nich oraz ich wykonywania;
2.       rodzaje planów, zestawień i wykazów świadczeń rzeczowych prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz, których może być wykonywane świadczenia rzeczowe;
3.       wzory decyzji administracyjnych, wniosków i wezwań w sprawach świadczeń rzeczowych;
4.       tryb i zakres żądania oraz przekazywanie informacji;
5.       tryb oddania, przyjęcia i zwrotu przedmiotu świadczeń rzeczowych oraz tryb dochodzenia roszczeń;
6.       wykaz dobowych stawek ryczałtu za używanie poszczególnych przedmiotów świadczeń rzeczowych.     
XVI.         Dz.U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju 
XVII.      Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 762 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju 
XVIII.   Dz.U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Rozporządzenie określa:
1.       tryb i zakres nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;
2.       wzory decyzji administracyjnych, wniosków i obwieszczeń oraz zaświadczeń wydawanych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych;
3.       szczegółowe zasady i tryb odpłatności za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych;
4.       tryb i sposób ustalania i wypłacania odszkodowań za szkody w nich powstałe;
5.       tryb wypłacania ryczałtu i należności pieniężnych za wykonywanie świadczeń osobistych a także dokumenty składane w celu ich wypłacenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.   
XIX.          Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1109 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  
XX.             Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie określa:
1.       tryb i zakres planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych, przeznaczania do wykonania tych świadczeń i zwalniania z nich oraz ich wykonywania;
2.       wzory planów i wykazów świadczeń osobistych prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz których mogą być wykonywane świadczenia osobiste;
3.       wzory decyzji administracyjnych, wniosków i wezwań oraz zaświadczeń wydawanych w sprawach świadczeń osobistych;
4.       tryb wypłacania ryczałtu i należności pieniężnych za wykonanie świadczeń osobistych oraz dokumenty składane w celu ich wypłacenia.
XXI.          Dz.U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
XXII.       Dz.U. z 2008 r. Nr 98, poz. 636 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
XXIII.    Dz.U. z 2009 r. Nr 149, poz. 1199 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
 
OBRONA CYWILNA
I.                  Dz.U. z 2015 r., poz. 827 t.j. z późn. zm. – Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dział IV – Obrona cywilna)
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.
Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.
Osoby podlegające obowiązkowi służby w obronie cywilnej mogą być zobowiązane w ramach tej służby do wykonywania prac niezbędnych dla potrzeb obrony cywilnej oraz do udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
II. Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850 w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy:
1.       dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
2.       opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;
3.       opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
4.       organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
5.       organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
6.       przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
7.       tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
8.       przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
9.       planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
10. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
11. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
12. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
13. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
14. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
15. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
16. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
17. inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej;
18. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
19. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;
20. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
22. współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
23. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
24. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
III. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1391
Rozporządzenie określa:
1.     szczegółową organizację i sposób odbywania służby w obronie cywilnej;
2.     wzory kart powołania do zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz karty przydziału do formacji obrony cywilnej.
IV. Dz.U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421 w sprawie powszechnej samoobrony ludności
Rozporządzenie określa organizację, zasady i wymiar szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od tego obowiązku, właściwości organów w tych sprawach oraz zasady i tryb postępowania w sprawach nakładania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obowiązków w zakresie powszechnej samoobrony.
Organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony kierują właściwi terenowo szefowie obrony cywilnej, wykorzystując do tego celu istniejącą bazę formacji obrony cywilnej.
 
 

 


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno