Rozmiar tekstu: A A A

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE   

NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ.  

Podstawa prawna świadczenia usługi

Art. 24 oraz art. 29  ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 t. j. ze zm.)

Art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 j.t. ze zm.),

Nazwa usługi

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Opis usługi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na  przeprowadzenie imprezy masowej lub imprez masowych

Czas realizacji

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Wymagane dokumenty

I. Wniosek organizatora zawiera informacje o:

- danych organizatora (nazwa, adres, telefon),

- danych pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony,

- terminie imprezy,

- miejscu imprezy,

- nazwie imprezy,

- charakterze imprezy,

- liczbie dostępnych miejsc dla publiczności lub powierzchni terenu, na którym ma się odbyć impreza masowa w przypadku otwartej przestrzeni,

- liczbie służby porządkowej i informacyjnej,

- rodzaju wstępu na imprezę (wolny lub odpłatny),

- zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

- ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

II. Do wniosku należy dołączyć:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

2. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

3. Informacje o:

a) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

c) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

d) sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

e) powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

f) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

g) informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka),

h) oświadczenie o spełnieniu wymogów o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (dotyczy bezpieczeństwa meczu piłki nożnej).

Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator jest również obowiązany dołączyć do wniosku:

1. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu;

2. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Koordynatora Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu;

3. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

4. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w przypadku organizacji imprezy masowej  w granicach Portu Morskiego w Elblągu.

(ww. opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania).

5. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

III. Ponadto organizator imprezy masowej dołącza do wniosku:

1. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora w przypadku jego reprezentowania przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu, lub zarządzający obiektem, na terenie, którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w przypadku organizacji imprezy masowej  w granicach Portu Miejskiego w Elblągu

IV. Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

1. Kopii aktualnych protokołów z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektu, w którym impreza masowa będzie się odbywać.

2. Dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

Opłaty

• od wydania zezwolenia – 82 zł - obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

- przelewem  na rachunek bankowy Nr: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

- gotówką lub kartą płatniczą w Kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pok. 122 (kasa Urzędu czynna: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.30 oraz w piątki w godz. 8.00 -14.30).  

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 14, 82-300 Elbląg,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

Ochrona danych osobowych – imprezy masowe, zgromadzenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań w zakresie organizacji imprez masowych, na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach.

3) Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat.

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6)  Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno