Rozmiar tekstu: A A A

ZGROMADZENIA PUBLICZNE 

Procedura postępowania w przypadku organizacji zgromadzenia.

 

 

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Elblagu

ul. Elizy Orzeszkowej 2; 82-300 Elbląg
 

Dokumenty od wnioskodawcy

 

Zawiadomienie należy złożyć w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 30 dni i nie później niz na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.  

W przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż jego organizator, do zawiadomienia  należy dołączyć pisemne oświadczenie przewodniczącego, że zgadza się on pełnić tę funkcję. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia 

 

Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia - najlepiej w powszechnie stosowanym formacie paszportowym, dowodowym (35mm./45mm.) - kopia. 

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej. 

Forma załatwienia

1.Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Do wezwania organ gminy załącza informacje na temat czasu i miejsca przejścia wcześniej zgłoszonego zgromadzenia lub zgromadzeń. Organizator, o którym mowa dokonuje zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników w taki sposób, aby informacja o zmianie dotarła do organu gminy nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia.

2. W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, organ gminy akceptuje zawiadomienie i niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.

3. Decyzja o zakazie zgromadzenia.  

Termin załatwienia

1. Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.

2. Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 4 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 96 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.  

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach – Dz.U. z 2015 r., poz. 1485).

Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgromadzeniem publicznym jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspóenia stanowiska w sprawach publicznych.

2. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.

3. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej, albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

a) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,

b) odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

4. Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia jeżeli odbywa się:

a) w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym,

b) w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi.

5. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, jego imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela organu gminy oraz pieczęć organu gminy. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba, że inna osoba zgodzi się w formie pisemnej na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia o zgromadzeniu.

6. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli. Jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawiciela jest obowiązkowe.

7. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

a) jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,

b) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach.

c) organizator zgromadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych  rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia takiej zmiany nie dokonał.

8. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Podane wyżej informacje stanowią jedynie pomoc w aspekcie organizacji zgromadzeń. Podstawę prawną stanowią przepisy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485).

 


 

Zgromadzenia publiczne - postępowania uproszczone

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Elbląga nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając :

·         imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

·         datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

·         ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się na adres poczty elektronicznej :

mczk@umelblag.pl, telefonicznie na numer telefonu 55 2393040 lub
faxem: 55 2393044

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 poz. 1485)

Inne informacje

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy  o rozwiązanie go.

Rozwiązanie zgromadzenia  przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

 

 

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ  NA STRONIE BIP URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLAGU W ZAKŁADCE INFORMACJE.


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno