Rozmiar tekstu: A A A

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
 
 
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
- marzec 2018 -
 
ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

Regulamin Wewnętrzny Departamentu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego   określa organizację i zasady
funkcjonowania Departamentu.

§ 2


1) Zadania ogólne : 

a) koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w Urzędzie Miejskim wynikających z obszarów działania Departamentu; 

b) przygotowanie struktur, sił i środków, w tym formacji Obrony Cywilnej do działania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie monitoringu przewidywanych zagrożeń i planowanie przedsięwzięć związanych z reagowaniem i usuwaniem ich skutków; 

c) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrami Kryzysowymi gmin i starostw oraz wyznaczonymi osobami do współpracy w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego; 

d) koordynowanie zadań, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz współdziałanie ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji i trwania imprez; 

e) zarządzanie całodobowym systemem monitoringu miasta; 

f) prowadzenie analizy sił i środków oraz budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta; 

g) przygotowanie i aktualizacja planów funkcjonowania miasta, w tym organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego na wypadek zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa; 

h) przygotowanie decyzji administracyjnych do nakładania świadczeń na rzecz obronności kraju oraz organizacja cywilno - gospodarczego wsparcia układu militarnego w ramach HNS; 

i) opracowanie i aktualizacja zasadniczych dokumentów planistycznych w zakresie budowli ochronnych, urządzeń specjalnych i zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach szczególnych; 

j) prowadzenie kontroli realizacji zadań będących w obszarze działania Departamentu w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta 

 

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno