Rozmiar tekstu: A A A

 

Zarządzenie Nr 475/2016
Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 31 października 2016r.

w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu 

Na podstawie § 40 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje

§ 1. 1. Zasadniczymi obszarami działań Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego są: 

1) zarządzanie kryzysowe; 

2) bezpieczeństwo i porządek publiczny; 

3) sprawy obronne i Obrona Cywilna.

2. Do podstawowych zadań Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności: 

1) Zadania ogólne: 

a) koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w Urzędzie Miejskim wynikających z obszarów działania Referatu; 

b) przygotowanie struktur, sił i środków, w tym formacji Obrony Cywilnej do działania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie monitoringu przewidywanych zagrożeń i planowanie przedsięwzięć związanych z reagowaniem i usuwaniem ich skutków; 

c) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrami Kryzysowymi gmin i starostw oraz wyznaczonymi osobami do współpracy, w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego; 

d) koordynowanie zadań, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz współdziałanie ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji i trwania imprez; 

e) nadzór merytoryczny nad lokalizacją i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta; 

f) prowadzenie analizy sił i środków oraz budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta; 

g) przygotowanie i aktualizacja planów funkcjonowania miasta, w tym organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego na wypadek zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa; 

h) przygotowanie decyzji administracyjnych do nakładania świadczeń na rzecz obronności kraju oraz organizacja cywilno - gospodarczego wsparcia układu militarnego w ramach HNS; 

i) opracowanie i aktualizacja zasadniczych dokumentów planistycznych w zakresie budowli ochronnych, urządzeń specjalnych i zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach szczególnych; 

j) prowadzenie kontroli realizacji zadań będących w obszarze działania Referatu w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta. 

 

 

Szczególy dotyczące zadań dla poszczególnych obszarów działania znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno