Rozmiar tekstu: A A A

 

 

Zarządzenie Nr 96/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu 
Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 
1. Zasadniczymi obszarami działań Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego są: 
1) zarządzanie kryzysowe; 
2) bezpieczeństwo i porządek publiczny; 
3) sprawy obronne i Obrona Cywilna.
2. Do zadań Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy: 
1) koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w Urzędzie Miejskim wynikających z obszarów działania Referatu; 
2) przygotowanie struktur, sił i środków, w tym formacji Obrony Cywilnej do działania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie monitoringu przewidywanych zagrożeń i planowanie przedsięwzięć związanych z reagowaniem i usuwaniem ich skutków; 
3) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrami Kryzysowymi gmin i starostw oraz wyznaczonymi osobami do współpracy, w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego; 
4) koordynowanie zadań, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz współdziałanie ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji i trwania imprez; 
5) nadzór merytorycznynad lokalizacją i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta; 
6) prowadzenie analizy sił i środków oraz budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta; 
7) przygotowanie i aktualizacja planów funkcjonowania miasta, w tym organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego na wypadek zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa; 
8) przygotowanie decyzji administracyjnych do nakładania świadczeń na rzecz obronności kraju oraz organizacja cywilno - gospodarczego wsparcia układu militarnego w ramach HNS; 
9) opracowanie i aktualizacja zasadniczych dokumentów planistycznych w zakresie budowli ochronnych, urządzeń specjalnych i zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach szczególnych; 
10) prowadzenie kontroli realizacji zadań będących w obszarze działania Referatu w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta. 

 

Szczególy dotyczące zadań dla poszczególnych obszarów działania znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno, darmowe porno