Rozmiar tekstu: A A A

 Regulamin systemu powiadamiania sms.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych (sms) przez osoby zapisane w systemie.

2. Krótkie wiadomości tekstowe wysyłane będą przez służbę dyżurną Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu.

3. Osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez wypełnienie stosownego „Oświadczenia” zostanie zapisana do baz danych systemu, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości sms o treści będącej informacją, ostrzeżeniem lub powiadomieniem.

4. Osoba składająca „Oświadczenie” wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Sposób zapisu do baz danych „Systemu powiadamiania sms”

1. Osobą uprawnioną do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości sms jest użytkownik który:

a) będąc użytkownikiem numeru prywatnego w sieci komórkowej w standardzie GSM złoży osobiście w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Elizy Orzeszkowej 2 „Oświadczenie” zapisania w bazach danych oraz otrzymywania wiadomości sms,

b) będąc użytkownikiem numeru służbowego w sieci komórkowej w standardzie GSM złoży osobiście lub dostarczy listownie w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Elizy Orzeszkowej 2 „Oświadczenie” zapisania w bazach danych oraz otrzymywania wiadomości sms, z pieczątką zakładu pracy.

2. Po złożeniu lub dostarczeniu „Oświadczenia”, na wskazany numer zostanie wysłany sms informujący o wprowadzeniu do bazy.

3. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania wiadomości sms, dotychczasowy użytkownik składa „Oświadczenie” o rezygnacji z otrzymywania smsów.

§ 3 Przesyłane treści

1. Służba dyżurna Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyła odbiorcom smsy o ustalonej wcześniej treści, wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących użytkownika ze względu na zapisanie w danej Grupie odbiorców.

2. Przesyłane treści są krótkimi wiadomościami tekstowymi, w których nie jest zawierana cała informacja o zdarzeniu. Odbiorca winien traktować otrzymane smsy jako sygnał do szukania dalszych informacji o zdarzeniu w środkach masowego przekazu i reagować na nie w jak najlepszy i bezpieczny sposób.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. „System powiadamiania sms” utworzony został na potrzeby Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu przekazywania wiadomości tekstowych o różnym charakterze z wyłączeniem treści reklamowych.

2. „System powiadamiania sms” może zostać rozbudowany, zawieszony w działaniu lub usunięty po przeprowadzonej analizie działania i funkcjonalności.

3. Przesyłane systemem informacje nie mogą być jedynymi, jakimi kieruje się odbiorca wiadomości w podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia.

4. Złożenie lub dostarczenie „Oświadczenia” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd Miejski w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg na potrzeby przekazywania wiadomości tekstowych zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno